काठमाडौँमा खानेपानी धारा मिटरको अङ्क ग्राहक आफैँले अनलाइनमार्फत टिपाउन सक्ने