कोरोना परीक्षणको शुल्क अनलाइन भुक्तानी गर्दा थप २०० छुट